พันธกิจของโรงพยาบาล

เรามุ่งให้บริการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
บนพื้นฐานของจรรยาบรรณ
เน้นความปลอดภัย
และใส่ใจให้บริการ

Contact Us ......customer-info @mayokaset.com