*** รายนามแพทย์แผนกกุมารเวช ***

แพทย์หญิงตาบทิพย์  ชินะผา

หัวหน้าแผนก

Thabtip
แพทย์หญิงอุราภรณ์  ภานุภาค Uraporn
แพทย์หญิงสุธีรา  โตษยานนท์ Suteera
นายแพทย์ธีระชัย  คูหะเปรมะ Teerachai

กลับไปเลือกดูแพทย์แผนกอื่น