*** เกร็ดความรู้สุขภาพ ***การเสริมสารแอนติออกซิแดนท์ป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อม
โรคจอประสาทตาเสื่อม เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่นำไปสู่ปัญหาตาบอดในประเทศที่พัฒนาแล้ว
คณะวิจัยจากประเทศ เนเธอร์แลนด์ได้ทำการศึกษาในประชากรจำนวน 4,170 คน
ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ซึ่งระหว่างการศึกษา 8 ปี
พบว่าอาสาสมัครเกิดอาการโรคจอประสาทตาเสื่อมจำนวน 560 คน (range 0.3 - 13.9 ปี )
ทั้งนี้พบว่าการเสริมเบตาแคโรทีน วิตามินอี ซี และสังกะสีในปริมาณสูง
ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมได้ถึงร้อยละ 35
ในขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ รับการเสริมไม่มีผลเปลี่ยนแปลง
JAMA. Vol. 294 No. 24 December 28, 2005 :3101 - 3107