*** เกร็ดความรู้สุขภาพ ***งาช่วยหญิงวัยหมดประจำเดือน
จากการวิจัยแบบ randomized, placebo-controlled, crossover
ในหญิงวัยหมดประจำเดือน 24 คน โดยให้รับประทานผงเมล็ดงา 50 กรัม/วัน
เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ พบว่า ช่วยให้ระดับไขมัน แอนติออกซิแดนท์และฮอร์โมนเพศดีขึ้น
ในการวิจัยอาสาสมัครถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยการสุ่มตัวอย่าง กลุ่มหนึ่งไดรับงา 50 กรัม/วัน
เป็นเวลา 5 สัปดาห์ งาที่ได้รับประทานอยู่ในรูปผงประกอบด้วยเซซามินซึ่งเป็นสารลิกแนน
นักวิจัยพบว่า สารลิกแนนถูกเปลี่ยนเป็น enterolactone (สารที่มีฤทธิ์ เหมือน estrogen )
โดย microflora ในลำไส้ กลุ่มที่ 2 ได้รับข้าวผงเป็นจำนวน 50 กรัม/วัน เช่นกัน
ตามด้วยระยะ washout 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นสลับกลุ่มกันทดลอง อีกเป็นเวลา 5 สัปดาห์
โดยกลุ่มที่ได้รับงาจะได้รับข้าวผงแทน และกลุ่มที่เคยได้รับข้าวผงจะได้รับงาผงแทน
ผลวิจัยพบว่า กลุ่มที่ได้รับงาผง มีระดับคอเลสเทอรอลรวม (TG) ลดลง
ร้อยละ 5 LDL ลดลงร้อยละ 10 และอัตราส่วน LDL / HDL ลดลงร้อยละ 6
นอกจากนี้สาร thiobarbituric acid reactive substances (TBARS)ใน oxidized LDL ลดลงร้อยละ 23
serum dehydroepiandrosterone sulfate ลดลงร้อยละ 18
อัตราส่วนของ gamma-tocopherol/TC เพิ่มขึ้นร้อยละ 18
urinary 2-hydroxyestrone เพิ่มขึ้นร้อยละ 72
และ serum sex hormone-binding globulin เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า งาผงเป็นอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อหญิงวัยหมดประจำเดือนอย่างมาก
 
Journal of Nutrition 2006: 136(5) : 1270-5