*** เกร็ดความรู้สุขภาพ ***อินซูลินทำให้ความดันโลหิตสูง
 
เกลือมักถูกกล่าวหาว่าเร่งการเกิดความดันโลหิตสูง แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูล prospective study
ในผู้ป่วย 23 คนที่มีปัญหาหลอดเลือดหัวใจ พบว่าอินซูลินต่างหากที่เร่งการเกิดความดันโลหิตสูง
การวิจัยโดย Dr. Hays และคณะ ให้ผู้ที่อ้วนรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวในปริมาณมาก
อาหารที่อาสาสมัครได้รับมีไขมันสูงร้อยละ 50 ของพลังงานที่บริโภคโดยมาจากแหล่งไขมันอิ่มตัวจากสัตว์
และให้เลี่ยงการบริโภคแป้ง แต่ไม่จำกัดพลังงานรับประทานได้เท่าที่ต้องการ และเพิ่มปริมาณโซเดียม
จากวันละน้อยกว่า 2 กรัมเป็นวันละ 20 กรัมขึ้นไป อาสาสมัครลดน้ำหนักได้เฉลี่ย 5.5 กิโลกรัม
หรือประมาณร้อยละ 5 ของน้ำหนักใน 6 สัปดาห์แรกของการวิจัย
ในขณะเดียวกันพบว่า fasting insulin และ mean arterial pressure ลดลงอย่างมาก และอย่างมี
นัยสำคัญ ซึ่งผลการวิจัยชี้แนะว่า ระดับ fasting insulin ควรจะได้รับความสนใจมากกว่าโซเดียม
Dr. Hays และคณะเคยรายงานไว้ใน Mayo Clinic Proceedings ก่อนหน้านี้ว่า
อาสาสมัครมีปัจจัยความเสี่ยงทางโรคหลอดเลือดลดลง ซึ่งได้แก่ระดับไตรกลีเซอไรด์
very low density lipoprotein (vLDL) และขนาดของ vLDL ลดลง
ส่วนระดับของ LDL และ HDL ไม่เปลี่ยน แต่ขนาดของ HDL และ LDL ใหญ่ขึ้น
จากรายงานผลการวิจัยพบว่า อาสาสมัครที่เข้าโครงการวิจัยเริ่มแรกมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะความดันโลหิตสูง
และต้องรับประทานยาลดความดันและยาอื่นๆ แต่หลังจากงานวิจัย อาสาสมัครบางรายสามารถหยุดยาได้
และบางรายลดปริมาณยาที่ใช้ลงได้
Dr. Hays ให้ความเห็นว่ากุญแจสำคัญคือ การลดน้ำหนักลงอย่างรวดเร็ว
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอาหารลดน้ำหนักชนิดใดก็ได้ สามารถที่จะให้ผลแบบเดียวกัน
และความรู้สึกอิ่มเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
 
www.medpagetoday.com/Endocrinology/Diabetes/dh/3196
Abstract 201 Endocr Pract 2006 12 (suppl 2) 50
Mayo Clin Proc 2003 : 78: 1331-1336