*** เกร็ดความรู้สุขภาพ ***โปรตีนช่วยลดความดันโลหิตได้
                 
ข้อมูลด้านโปรตีนรวมและโปรตีนพืชที่บริโภคในอาหารมีความสัมพันธ์กับการลดความดันโลหิตเสมอมา
งานวิจัยจาก 4 ประเทศคือ จีน ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักรอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา
พบว่าทุกๆร้อยละ 2.8 ของโปรตีนในผักที่บริโภคเพิ่มขึ้น
 (ประมาณ 14 กรัมสำหรับอาหาร  2000 แคลอรี่ =เบอร์เกอร์ทำจากถั่วเหลือง 1 ชิ้น
หรือถั่วดำ 1/2  ถ้วยตวง) ช่วยลดความดันโลหิตในอาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญ  โดยเฉลี่ย
ความดันโลหิตตัวบนลดลง 2.14 มม.ปรอท และความดันตัวล่างลดลง 1.35 มม.ปรอท
ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณโปรตีนสัตว์เพื่อทดแทนอาหารคาร์โบไฮเดรตต่อความดันโลหิตนั้น
ยังไม่มีการวิจัยก่อนหน้านี้ นักวิจัยชาวออสเตรเลียคาดคะเนว่า หากจะมีการบริโภคโปรตีนมากขึ้น
มักจะเป็นโปรตีนสัตว์โดยแทนส่วนของคาร์โบไฮเดรตมากกว่าไขมัน จึงได้ทำการวิจัยครั้งนี้
เพื่อศึกษาผลของการเพิ่มปริมาณโปรตีนจากเนื้อสัตว์ โดยใช้แทนอาหารคาร์โบไฮเดรต
ที่มีดัชนีน้ำตาลสูงว่าจะมีผลต่อความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงอย่างไร
อาสาสมัครกลุ่มทดลองได้รับโปรตีนสัตว์เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 43 กรัม/วัน
ทั้งนี้มีการบริโภคโปรตีนพืชลดลงเล็กน้อย
หลังจากนั้น 8 สัปดาห์พบว่า ระดับความดันโลหิตตัวบน (systolic) ใน 24 ชั่วโมง ลดลง4มม.ปรอท
ในกลุ่มที่บริโภคโปรตีน ทั้งนี้ไม่มีผลต่อความดันตัวล่าง (diastolic)
นักวิจัยประเมิณข้อมูลจาก International Study of alt and Blood Pressure ซึ่งชี้ว่า
การเพิ่มการบริโภคโปรตีนวันละ 37 กรัม ช่วยลดความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ยประมาณ 3 มม.ปรอท
ในประชากรที่มีความดันโลหิตตัวบนสูง ซึ่งการลดความดันโลหิตในปริมาณนี้จะมีผลต่อการลดปัญหาหลอดเลือดหัวใจ
การวิจัยนี้จะมีผลต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนต่อไปในอนาคต
 
http://www.beefnutrition.org/vol.2006, no.4, April 30, 2006
The American Journal of Clinical Nutrition. 2006:83:780-7
Archives of Internal Medicine, January 9, 2006.