*** เกร็ดความรู้สุขภาพ ***WHO รายงานเด็กอ้วนระบาด
WHO พบว่า เด็กเล็กร้อยละ 20 - 30 ขึ้นไป อ้วนมากกว่าที่คิดไว้ เมื่อเทียบกับ growth standards ที่ออกมาใหม่
ซึ่งระบุค่าดัชนีมวลกายที่เหมาะสม และเพื่อประเมินเด็กเล็กที่มีปัญหาการขาดสารอาหาร
WHO ได้ประมาณการไว้ว่า ทั่วโลกมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ประมาณ 20 ล้านคนและผู้ใหญ่หนึ่งพันล้านคน
มีปัญหาน้ำหนักเกิน และเด็กประมาณ 170 ล้านคนมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ และในจำนวนนี้มีเด็กตายจากการขาด
สารอาหารประมาณ 3 ล้านคนในแต่ละปี ทั้งหมดนี้มีผลต่อคุณภาพชีวิตในวันข้างหน้า
เพราะโรคเรื้อรังไม่ติดต่อที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น เบาหวานและหลอดเลือด สามารถป้องกันได้หากมีการดูแลแต่เนิ่นๆ
มาตรฐานใหม่ที่ WHO ใช้มีผลมาจากการศึกษาวิจัยเป็นเวลานานเกือบ 10 ปี ซึ่งปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการเจริญเติบโต
ของเด็กในช่วง 5 ปีแรก มากกว่าเรื่องของกรรมพันธุ์ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้พบว่ามีเด็กอ้วนมากขึ้นถึงร้อยละ 20 - 30
www.foodingredientsfirst.com/pmtnews.asp?n=y&sendid=10844
http://www.who.int/childgrowth/en/index.html