โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

บริการคลอดเหมาจ่าย

    การเตรียมความพร้อมก่อนสมาชิกคนใหม่ของครอบครัวจะเกิดขึ้นนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งคุณพ่อ คุณแม่ยุคใหม่ ควรมีการวางแผนในการคลอดบุตรด้วยการเลือกแพทย์และโรงพยาบาล รวมถึงการเตรียมงบประมาณ เพื่อให้กำเนิดลูกน้อยของท่านอย่างมีความสุข

    สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ โรงพยาบาลเมโยได้จัดโปรแกรม "คลอดเหมาจ่าย" ที่เหมาะสม ซึ่งท่านสามารถทราบค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่แน่นอน เพื่อเลือกบริการที่ต้องการให้สอดคล้องกับงบประมาณ พร้อมทีมแพทย์และพยาบาล ที่มีประสบการณ์คอยดูแลให้คำปรึกษาท่านอย่างใกล้ชิด

บริการคลอดเหมาจ่าย รวมรายการต่อไปนี้

- ค่าห้องพัก สำหรับมารดาพร้อมอาหารและค่าบริการพยาบาล

- ค่าห้องบริการทารกแรกเกิดและค่านม

- ค่าเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ในการคลอดปกติ หรือค่าห้องผ่าตัด, เครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์ดมยา ระงับความรู้สึกในการคลอดโดยวิธีผ่าตัด

- ค่าเวชภัณฑ์ และค่ายาของมารดาและบุตร

- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการของมารดา

- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการของทารกแรกคลอด คือ การตรวจหาหมู่เลือด, การตรวจระดับฮอร์โมนที่สัมพันธ์กับต่อมไทรอยด์, PKU (ตรวจเพื่อป้องกันปัญญาอ่อนจาก PKU)

- ค่าฉีดวัคซีนสำหรับทารก ได้แก่ วัคซีนป้องกันวัณโรค, วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเข็มแรก และวิตามิน K

- ค่าสูติแพทย์ และกุมารแพทย์

- ได้รับเครื่องใช้อุปกรณ์และเสื้อผ้าเด็ก 1 ชุด

- บริการจัดทำสูติบัตร

สำหรับบุตร จะได้รับบัตรสมาชิกโรงพยาบาล

บริการคลอดเหมาจ่ายจะช่วยให้ท่าน

1. ทราบค่าใช้จ่ายและง่ายต่อการจัดเตรียมงบประมาณล่วงหน้า

2. ได้รับบริการที่มาตรฐานในราคาประหยัด

3. สามารถกำหนดรูปแบบบริการที่ต้องการให้สอดคล้องกับงบประมาณ

อัตรค่าบริการ

วิธีคลอด
ห้องคู่
ห้องเดี่ยว
คลอดปกติ
21,500
22,500
ระยะเวลาพักฟื้น 3 วัน 2 คืน
ผ่าตัดคลอด
32,000
34,000
ระยะเวลาพักฟื้น 4 วัน 3 คืน

- - - โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - - -

บริการคลอดเหมาจ่าย ไม่รวมรายการต่อไป

- การตั้งครรภ์และการคลอดผิดปกติ เช่น การตั้งครรภ์แฝด, การตั้งครรภ์นอกมดลูก, การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก ฯลฯ

- ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ เช่น การเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดคลอด, ครรภ์เป็นพิษ, ตกเลือด, การแท้งบุตร, แพ้ท้องรุนแรง ฯลฯ

- การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุอื่น ๆ เช่น เบาหวาน, เนื้องอก, ไทรอยด์, ไข้ ฯลฯ

- ภาวะผิดปกติของทารก เช่น พิการโดยกำเนิด, ตัวเหลือผิดปกติ ฯลฯ

- การให้ยาระงับความเจ็บปวดโดยฉีดยา ทางช่องกระดูกสันหลัง (เพิ่ม 2,800 บาท)

- การทำหมันหรือผ่าตัดอื่นใด เพิ่มเติม

- การขลิบอวัยวะเพศในทารกเพศชาย

- มารดาหรือทารกต้องการ

Contact Us ......customer-info @mayokaset.com